dinsdag 3 januari 2012

Rietputten

Ten westen van Vlaardingen, tussen de spoorweg en de Maassluisedijk, liggen de Rietputten. Dit kleine natuurgebiedje van nog geen 20 hectare is sinds 2006 in beheer bij Natuurmonumenten. Het is een voormalig baggerdpot waarop zich een rietmoeras heeft ontwikkeld. De totale lengte van de paden die erdoor lopen is niet meer dan drie en een halve kilometer. Toch wandel ik er vaak urenlang rond, want het is een van mijn favoriete natuurgebieden. Zomer of winter, herfst of lente, het is er in elk seizoen mooi.


De Rietputten zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar ook om naar te luisteren. Behalve de massa's gezellig kwakende kikkers houdt het ruisende riet vaak spannende geluidsbronnen verborgen. Het dramatische gekrijs van de Waterral wekt vermoedens van moord en doodslag. De mysterieuze HOEMP van de Roerdomp bezorgt me kippenvel. Het vrolijke getinkel van de Baardmannetjes is veel vaker te horen dan dat die prachtige vogeltjes zich laten zien. En waar anders dan in de Rietputten kun je ooit hopen, het gesnor van een Snor met dat van een Sprinkhaanzanger te kunnen vergelijken doordat ze allebei tegelijk te horen zijn?

Er zijn altijd vogels te vinden, waaronder af en toe bijzondere soorten. Er is geen betere plaats om het Baardmannetje (Panurus biarmicus) en de Blauwborst (Luscinia svecica) te zien.


Tijdens mijn vele wandelingen door de Rietputten heb ik meer vogelsoorten gezien dan op enige andere plaats. In alfabetische volgorde:
- Baardman
- Bergeend
- Blauwborst
- Blauwe reiger
- Boerenzwaluw
- Boomvalk
- Bosrietzanger
- Bosruiter
- Bruine kiekendief
- Buizerd
- Dodaars
- Ekster
- Fazant
- Fitis
- Fuut
- Gaai
- Geoorde fuut
- Gierzwaluw
- Grasmus
- Grauwe gans
- Groenling
- Grote bonte specht
- Grote Canadese gans
- Grote zilverreiger
- Havik
- Holenduif
- Houtduif
- Huiszwaluw
- IJsvogel
- Kauw
- Kemphaan
- Kievit
- Kleine karekiet
- Kleine mantelmeeuw
- Kleine plevier
- Kleine Zilverreiger
- Kneu
- Knobbelzwaan
- Koekoek
- Kokmeeuw
- Koolmees
- Krakeend
- Kramsvogel
- Kruisbek
- Kuifeend
- Meerkoet
- Merel
- Nijlgans
- Oeverloper
- Oeverzwaluw
- Pimpelmees
- Rietgors
- Rietzanger
- Roerdomp
- Roodborst
- Roodborsttapuit
- Rosse stekelstaart
- Scholekster
- Slechtvalk
- Slobeend
- Smient
- Snor
- Spreeuw
- Sprinkhaanzanger
- Staartmees
- Steltkluut
- Stormmeeuw
- Tafeleend
- Tapuit
- Torenvalk
- Tjiftjaf
- Tureluur
- Vink
- Waterhoen
- Waterpieper
- Waterral
- Watersnip
- Wilde eend
- Winterkoning
- Wintertaling
- Witgat
- Witte kwikstaart
- Wulp
- Zanglijster
- Zilvermeeuw
- Zomertaling
- Zwarte kraai
- Zwartkop

Maar hoe lang nog? Met de aanleg van de Tweede Maasvlakte dreigen de verkeerswegen dicht te slibben, en in plaats van het openbaar vervoer te stimuleren wil men extra wegen aanleggen en tunnels bouwen. Terwijl Henk Bleker het budget voor natuurbeheer verlaagt van 800 miljoen euro tot 200 miljoen, en ook op andere terreinen rampzalige bezuinigingen worden doorgevoerd, blijkt minister Schultz 1,2 miljard euro beschikbaar te hebben voor de aanleg van de Blankenburgtunnel met bijbehorende toevoerwegen. Waar nu mijn geliefde Rietputten liggen loopt straks een zesbaans autosnelweg. Met een regering als deze heb je geen eurocrisis, terreurdreiging of natuurrampen meer nodig.

1 opmerking: