zaterdag 22 september 2012

Duizend jaar familie

Onlangs werd een Italiaans gezin door het Guinness Book of Records uitgeroepen tot het oudste ter wereld. De zes zusters en drie broers Melis uit Perdasdefogu (op Sardini├ź) zijn samen 818 jaar oud: de oudste is 105 en de jongste is 78. Prompt meldden zich van alle kanten gezinnen met een nog hogere cumulatieve leeftijd. Vooralsnog lijkt het record in handen van de Boonstra's uit Friesland. Van de 18 nog levende kinderen uit het gezin is de oudste 82 en de jongste 58. Bij elkaar opgeteld zijn ze 1266 jaar oud. Voor zo'n record is het dus vooral belangrijk, met velen te zijn. Stokoud worden is dan niet noodzakelijk. Als je met z'n vijven gemiddeld 110 jaar oud bent, leg je het af tegen een dozijn van gemiddeld 50 jaar. Als het om ouderdom gaat, zegt de gemiddelde leeftijd van alle kinderen uit een gezin dus meer dan de cumulatieve leeftijd. De negen Melissen zijn gemiddeld bijna 91 jaar oud, terwijl de achttien Boonstra's gemiddeld 70 jaar oud zijn.

De kwestie heeft mij wel geïnspireerd tot wat rekenwerk, want mijn vader was ook afkomstig uit een groot gezin. Jan Verkamman (1889-1986) en Mina van Nijendaal (1895-1984) hebben tussen 1918 en 1941 zestien kinderen gekregen. Vijftien van hen hebben hun ouders overleefd.

De hoogste cumulatieve leeftijd bereikte het gezin op de dag dat mijn vader is gestorven. Het precieze getal is afhankelijk van de wijze van berekening. Als je simpelweg ronde leeftijden bij elkaar optelt, zonder naar getallen achter de komma te kijken, waren de Verkammans op 28 juli 2007 samen 998 jaar oud. Zou mijn vader een maand later zijn gestorven, dan waren inmiddels twee van zijn zussen jarig geweest en was de totale leeftijd op precies 1000 jaar uitgekomen. Als je dagen telt in plaats van jaren was de totale leeftijd van het gezin op die 28e juli 366.088 dagen (schrikkeldagen zijn meegeteld), ofwel 1002,3 jaar.

Waren we bijtijds op het idee gekomen om het allemaal uit te rekenen, dan hadden we op 23 mei 2007 een groot feest kunnen geven. Want dat was de dag waarop de op dat moment 13 broers en zussen Verkamman samen de grens van 365.243 dagen overschreden. Duizend jaar familie, daar waren ze vast mee in de krant gekomen.

Voor de volledigheid: de vijf zussen en vijf broers van mijn vader die nog onder ons zijn, zijn vandaag, 22 september 2012, samen 303.868 dagen oud. Dat is bijna 832 jaar. De oudste telt 33.802 dagen, de jongste 26.028. De gemiddelde leeftijd is 83 jaar en een maand of vier. En daarmee zitten ze toch dichter bij de Sardijnse familie Melis dan bij de Friese familie Boonstra.

Ik geloof dat hooguit twee of drie van de tien af en toe het internet bezoeken, maar ik wil vanaf deze plaats mijn lieve tantes en ooms toch alle tien hartelijk groeten, en ze nog vele jaren toewensen.

vrijdag 6 januari 2012

dinsdag 3 januari 2012

Rietputten

Ten westen van Vlaardingen, tussen de spoorweg en de Maassluisedijk, liggen de Rietputten. Dit kleine natuurgebiedje van nog geen 20 hectare is sinds 2006 in beheer bij Natuurmonumenten. Het is een voormalig baggerdpot waarop zich een rietmoeras heeft ontwikkeld. De totale lengte van de paden die erdoor lopen is niet meer dan drie en een halve kilometer. Toch wandel ik er vaak urenlang rond, want het is een van mijn favoriete natuurgebieden. Zomer of winter, herfst of lente, het is er in elk seizoen mooi.


De Rietputten zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar ook om naar te luisteren. Behalve de massa's gezellig kwakende kikkers houdt het ruisende riet vaak spannende geluidsbronnen verborgen. Het dramatische gekrijs van de Waterral wekt vermoedens van moord en doodslag. De mysterieuze HOEMP van de Roerdomp bezorgt me kippenvel. Het vrolijke getinkel van de Baardmannetjes is veel vaker te horen dan dat die prachtige vogeltjes zich laten zien. En waar anders dan in de Rietputten kun je ooit hopen, het gesnor van een Snor met dat van een Sprinkhaanzanger te kunnen vergelijken doordat ze allebei tegelijk te horen zijn?

Er zijn altijd vogels te vinden, waaronder af en toe bijzondere soorten. Er is geen betere plaats om het Baardmannetje (Panurus biarmicus) en de Blauwborst (Luscinia svecica) te zien.


Tijdens mijn vele wandelingen door de Rietputten heb ik meer vogelsoorten gezien dan op enige andere plaats. In alfabetische volgorde:
- Baardman
- Bergeend
- Blauwborst
- Blauwe reiger
- Boerenzwaluw
- Boomvalk
- Bosrietzanger
- Bosruiter
- Bruine kiekendief
- Buizerd
- Dodaars
- Ekster
- Fazant
- Fitis
- Fuut
- Gaai
- Geoorde fuut
- Gierzwaluw
- Grasmus
- Grauwe gans
- Groenling
- Grote bonte specht
- Grote Canadese gans
- Grote zilverreiger
- Havik
- Holenduif
- Houtduif
- Huiszwaluw
- IJsvogel
- Kauw
- Kemphaan
- Kievit
- Kleine karekiet
- Kleine mantelmeeuw
- Kleine plevier
- Kleine Zilverreiger
- Kneu
- Knobbelzwaan
- Koekoek
- Kokmeeuw
- Koolmees
- Krakeend
- Kramsvogel
- Kruisbek
- Kuifeend
- Meerkoet
- Merel
- Nijlgans
- Oeverloper
- Oeverzwaluw
- Pimpelmees
- Rietgors
- Rietzanger
- Roerdomp
- Roodborst
- Roodborsttapuit
- Rosse stekelstaart
- Scholekster
- Slechtvalk
- Slobeend
- Smient
- Snor
- Spreeuw
- Sprinkhaanzanger
- Staartmees
- Steltkluut
- Stormmeeuw
- Tafeleend
- Tapuit
- Torenvalk
- Tjiftjaf
- Tureluur
- Vink
- Waterhoen
- Waterpieper
- Waterral
- Watersnip
- Wilde eend
- Winterkoning
- Wintertaling
- Witgat
- Witte kwikstaart
- Wulp
- Zanglijster
- Zilvermeeuw
- Zomertaling
- Zwarte kraai
- Zwartkop

Maar hoe lang nog? Met de aanleg van de Tweede Maasvlakte dreigen de verkeerswegen dicht te slibben, en in plaats van het openbaar vervoer te stimuleren wil men extra wegen aanleggen en tunnels bouwen. Terwijl Henk Bleker het budget voor natuurbeheer verlaagt van 800 miljoen euro tot 200 miljoen, en ook op andere terreinen rampzalige bezuinigingen worden doorgevoerd, blijkt minister Schultz 1,2 miljard euro beschikbaar te hebben voor de aanleg van de Blankenburgtunnel met bijbehorende toevoerwegen. Waar nu mijn geliefde Rietputten liggen loopt straks een zesbaans autosnelweg. Met een regering als deze heb je geen eurocrisis, terreurdreiging of natuurrampen meer nodig.